جدول کلمات گردشگری شماره 268

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 10 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:11:40
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:17:11
 • 180062 Eli jamali
  زمان حل: 00:22:02
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 00:23:32
 • 205274 A
  زمان حل: 00:27:20
 • 82978 مهری
  زمان حل: 00:29:01
 • 192798 مریم
  زمان حل: 00:30:02
 • 141616 حمیدرضا توکلی
  زمان حل: 00:30:26
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 00:41:34
 • 109540 حسن حقيقي
  زمان حل: 3.00:43:48
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)