جدول کلمات گردشگری شماره 38

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 15 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:12:18
 • 140124 شهرام حقیقی
  زمان حل: 00:16:41
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:22:58
 • 180062 Eli jamali
  زمان حل: 00:23:47
 • 90830 علي جدي
  زمان حل: 00:25:01
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:25:43
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:27:10
 • 84318 ناصر وکیلی
  زمان حل: 00:28:33
 • 82978 مهری
  زمان حل: 00:47:24
 • 91438 احمدنقاش
  زمان حل: 00:57:20
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)