جدول کلمات گردشگری شماره 38

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 9 نفر
 • 90830 علي جدي
  زمان حل: 00:25:01
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:27:10
 • 84318 ناصر وکیلی
  زمان حل: 00:28:33
 • 82978 مهری
  زمان حل: 00:47:24
 • 91438 احمدنقاش
  زمان حل: 00:57:20
 • 81597 رحمان محمدی
  زمان حل: 01:00:03
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 01:13:38
 • 85328 باران
  زمان حل: 02:15:12
 • 88553 ابوالقاسم بشیری
  زمان حل: 20:12:08
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)