جدول کلمات گردشگری شماره 44

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 15 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:10:35
 • 140124 شهرام حقیقی
  زمان حل: 00:13:40
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:14:36
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:15:40
 • 84318 ناصر وکیلی
  زمان حل: 00:16:52
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:18:32
 • 90830 علي جدي
  زمان حل: 00:23:19
 • 85328 باران
  زمان حل: 00:28:46
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 00:30:25
 • 180062 Eli jamali
  زمان حل: 00:31:20
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)