جدول کلمات گردشگری شماره 49

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 12 نفر
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:10:47
 • 140124 شهرام حقیقی
  زمان حل: 00:12:32
 • 84318 ناصر وکیلی
  زمان حل: 00:18:10
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:19:12
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 00:19:42
 • 90830 علي جدي
  زمان حل: 00:20:30
 • 82978 مهری
  زمان حل: 00:20:57
 • 90598 سید جواد احمدزاده
  زمان حل: 00:21:11
 • 91438 احمدنقاش
  زمان حل: 00:22:03
 • 81597 رحمان محمدی
  زمان حل: 00:23:39
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)