جدول کلمات گردشگری شماره 55

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 12 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:09:32
 • 140124 شهرام حقیقی
  زمان حل: 00:13:46
 • 180062 Eli jamali
  زمان حل: 00:14:14
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:15:19
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:15:26
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:17:03
 • 91438 احمدنقاش
  زمان حل: 00:19:41
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 00:20:56
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 00:24:26
 • 90830 علي جدي
  زمان حل: 00:25:45
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)