جدول کلمات گردشگری شماره 75

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 14 نفر
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:08:38
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:18:32
 • 140124 شهرام حقیقی
  زمان حل: 00:18:46
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:20:08
 • 109540 حسن حقيقي
  زمان حل: 00:20:57
 • 180062 Eli jamali
  زمان حل: 00:22:37
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:32:29
 • 91438 احمدنقاش
  زمان حل: 00:39:28
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 00:45:46
 • 84318 ناصر وکیلی
  زمان حل: 00:49:22
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)