جدول کلمات گردشگری شماره 77

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 7 نفر
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:07:03
 • 90598 سید جواد احمدزاده
  زمان حل: 00:14:15
 • 88553 ابوالقاسم بشیری
  زمان حل: 00:24:50
 • 84318 ناصر وکیلی
  زمان حل: 00:25:50
 • 82978 مهری
  زمان حل: 00:27:38
 • 91438 احمدنقاش
  زمان حل: 00:27:52
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 00:29:55
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)