معمای حرکت مهره شطرنج

یک صفحه‌ شطرنجی داریم مهره‌ی اسب دوخانه دریک جهت ویک خانه درجهت دیگرحرکت می‌کند حداقل تعدادحرکت‌های لازم که اسب بتواندخودرااز خانه‌ی‎(0‎,‎0)‎به خانه‌ی(1374‎,‎1374)برساند