معمای پلیسی

یک کاراگاه جنایی به دنبال یک جانی خطرناک وارد یک خانه‌ی خالی شد. صاحب‌خانه کاراگاه را به داخل خانه دعوت کرد. کاراگاه از مرد پرسید: کسی به خانه‌ات آمده؟ مرد پاسخ داد: نه. هیچ کس اینجا نبوده. کاراگاه پرسید: با کسی زندگی می‌کنی؟ مرد پاسخ داد: نه! من تنها هستم! …