بلغارستان

پاسخ:  صوفیه

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «بلغارستان» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.