حادثه

پاسخ:  تازه- نو- نورسیده

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «حادثه» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.