رئیس جمهور سابق آمریکا

پاسخ:  جورج بوش

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «رئیس جمهور سابق آمریکا» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.