صاحب باغ

پاسخ:  بندار

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «صاحب باغ» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.