صاحب تاریخ گزیده

پاسخ:  حمدالله مستوفی

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «صاحب تاریخ گزیده» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.