صاحب نسق

پاسخ:  داروغه

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «صاحب نسق» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.