صاحبی

پاسخ:  نوعی انگور درشت و سرخ رنگ و نوعی از پارچه ابریشمی

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «صاحبی» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.