صادر

پاسخ:  بارگردننده - بیرون رونده - مقابل وارد

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «صادر» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.