صادر میکنند

پاسخ:  بیانیه

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «صادر میکنند» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.