صارم

پاسخ:  شمشیر برنده- مرد دلاور

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «صارم» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.