صاع

پاسخ:  پیمانه ای قریب سه کیلو گرم

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «صاع» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.