واترپروف

پاسخ:  رطوبت ناپذیر

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «واترپروف» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.