واحد اندازه گیری زاویه

پاسخ:  رادیان

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «واحد اندازه گیری زاویه» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.