واثق

پاسخ:  اطمینان کننده- اعتماد دارنده- محکم- استوا

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «واثق» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.