واتگر

پاسخ:  سخنور- شاعر- قصه گو- پوستین دوز- وتگر- افسانه گو

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «واتگر» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.