واحد اندازه گیری صدا

پاسخ:  دسیبل

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «واحد اندازه گیری صدا» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.