صاحب المیزان

پاسخ:  علامه طباطبایی

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «صاحب المیزان» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.