جدول کلمات اقتصادی شماره 132

  • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 3 نفر
  • 92926 علی خانی
    زمان حل: 00:15:13
  • 82978 مهری
    زمان حل: 00:20:01
  • 103431 علی رمضانی بدلبو
    زمان حل: 00:37:47
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)