جدول کلمات اقتصادی شماره 138

  • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 3 نفر
  • 92926 علی خانی
    زمان حل: 00:16:00
  • 82978 مهری
    زمان حل: 00:27:39
  • 132632 امیر معصوم زاده
    زمان حل: 03:07:35
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)