جدول کلمات سخت شماره 134

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 36 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:10:18
 • 90853 سمیرا
  زمان حل: 00:12:12
 • 155063 آقاجانایی
  زمان حل: 00:13:30
 • 141365 آقا بالایی
  زمان حل: 00:13:36
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:13:48
 • 139163 A.ho
  زمان حل: 00:15:23
 • 121768 HamedJim
  زمان حل: 00:16:06
 • 138755 sس.د
  زمان حل: 00:19:38
 • 86294 ترکاشوند
  زمان حل: 00:20:05
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 00:25:47
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)