جدول کلمات سخت شماره 138

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 33 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:08:32
 • 90853 سمیرا
  زمان حل: 00:11:58
 • 154970 آقاجانایی
  زمان حل: 00:12:32
 • 141365 آقا بالایی
  زمان حل: 00:12:46
 • 139402 محمد مرادی
  زمان حل: 00:15:40
 • 141495 ع.بخشان
  زمان حل: 00:16:07
 • 86294 ترکاشوند
  زمان حل: 00:19:01
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 00:20:45
 • 106390 نعیم اردکانی
  زمان حل: 00:21:24
 • 133449 عبدالله رونده
  زمان حل: 02:49:18
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)