جدول کلمات سخت شماره 159

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 30 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:09:39
 • 154635 آقاجانایی
  زمان حل: 00:13:54
 • 138755 sس.د
  زمان حل: 00:17:00
 • 141365 آقا بالایی
  زمان حل: 00:17:13
 • 90853 سمیرا
  زمان حل: 00:17:50
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:20:23
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 00:22:45
 • 106390 نعیم اردکانی
  زمان حل: 00:23:14
 • 141495 ع.بخشان
  زمان حل: 00:28:56
 • 86294 ترکاشوند
  زمان حل: 00:41:14
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)