جدول کلمات سخت شماره 20

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 33 نفر
 • 90853 سمیرا
  زمان حل: 00:06:01
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:06:36
 • 138755 sس.د
  زمان حل: 00:08:46
 • 121768 HamedJim
  زمان حل: 00:09:09
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 00:14:36
 • 133449 عبدالله رونده
  زمان حل: 00:14:47
 • 139402 محمد مرادی
  زمان حل: 00:15:58
 • 141365 آقا بالایی
  زمان حل: 00:16:46
 • 140347 حسین عبدالهی خوشمرد
  زمان حل: 00:17:19
 • 106390 نعیم اردکانی
  زمان حل: 00:18:44
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)