جدول کلمات سخت شماره 20

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 40 نفر
 • 90853 سمیرا
  زمان حل: 00:06:01
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:06:36
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:08:17
 • 138755 sس.د
  زمان حل: 00:08:46
 • 121768 HamedJim
  زمان حل: 00:09:09
 • 180062 Eli jamali
  زمان حل: 00:10:45
 • 139163 A.ho
  زمان حل: 00:11:27
 • 143335 حمیدرضا توکلی
  زمان حل: 00:12:46
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 00:14:36
 • 133449 عبدالله رونده
  زمان حل: 00:14:47
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)