جدول کلمات سخت شماره 214

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 26 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:14:06
 • 90853 سمیرا
  زمان حل: 00:14:21
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:14:42
 • 121768 HamedJim
  زمان حل: 00:17:47
 • 138755 sس.د
  زمان حل: 00:20:50
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 00:22:26
 • 106390 نعیم اردکانی
  زمان حل: 00:26:58
 • 139714 پتروس فداکار
  زمان حل: 00:31:13
 • 130042 پرنده
  زمان حل: 01:46:52
 • 133449 عبدالله رونده
  زمان حل: 16:49:18
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)