جدول کلمات سخت شماره 213

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 35 نفر
 • 205337 +A
  زمان حل: 00:13:28
 • 193610 اکبر آفاقی
  زمان حل: 00:14:06
 • 95671 اکبر آفاقی
  زمان حل: 00:15:22
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:15:29
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:16:36
 • 106390 نعیم اردکانی
  زمان حل: 00:16:57
 • 130042 پرنده
  زمان حل: 00:18:45
 • 121768 HamedJim
  زمان حل: 00:19:27
 • 141616 حمیدرضا توکلی
  زمان حل: 00:19:30
 • 139714 پتروس فداکار
  زمان حل: 00:20:06
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)