جدول کلمات سخت شماره 213

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 25 نفر
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:15:29
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:16:36
 • 106390 نعیم اردکانی
  زمان حل: 00:16:57
 • 130042 پرنده
  زمان حل: 00:18:45
 • 121768 HamedJim
  زمان حل: 00:19:27
 • 139714 پتروس فداکار
  زمان حل: 00:20:06
 • 138755 sس.د
  زمان حل: 00:20:31
 • 90853 سمیرا
  زمان حل: 00:28:41
 • 133449 عبدالله رونده
  زمان حل: 01:24:16
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 10:44:23
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)