جدول کلمات سخت شماره 23

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 42 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:07:41
 • 90853 سمیرا
  زمان حل: 00:09:40
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:09:46
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:10:33
 • 180062 Eli jamali
  زمان حل: 00:11:54
 • 191964 A.bakhshan
  زمان حل: 00:12:03
 • 138755 sس.د
  زمان حل: 00:12:39
 • 121768 HamedJim
  زمان حل: 00:13:49
 • 139163 A.ho
  زمان حل: 00:13:50
 • 141495 ع.بخشان
  زمان حل: 00:16:43
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)