جدول کلمات سخت شماره 385

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 36 نفر
 • 90535 منصور اصلانی کلوری
  زمان حل: 00:09:06
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:12:01
 • 130042 پرنده
  زمان حل: 00:12:20
 • 90598 سید جواد احمدزاده
  زمان حل: 00:12:45
 • 140124 شهرام حقیقی
  زمان حل: 00:12:51
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:13:45
 • 139583 فرامرز
  زمان حل: 00:14:55
 • 101838 وحید قاسمیان
  زمان حل: 00:16:49
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 00:17:02
 • 82978 مهری
  زمان حل: 00:17:18
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)