جدول کلمات سخت شماره 389

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 33 نفر
 • 101838 وحید قاسمیان
  زمان حل: 00:10:45
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:11:10
 • 130042 پرنده
  زمان حل: 00:12:03
 • 140362 یاشارسلیمانی
  زمان حل: 00:12:46
 • 138755 sس.د
  زمان حل: 00:12:50
 • 121768 HamedJim
  زمان حل: 00:12:55
 • 142413 آقا دانایی
  زمان حل: 00:13:08
 • 82978 مهری
  زمان حل: 00:13:22
 • 140124 شهرام حقیقی
  زمان حل: 00:13:23
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:14:12
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)