برو برای حل این جدول

جدول کلمات سخت شماره 388

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
اشتراک گذاری در تلگرام دوستان خود را به چالش حل این جدول فرا بخوانید و زمان حل را مقایسه کنید

حل شده توسط 124 نفر


 • مبین رضائی 1
  0:5:54
 • بهروز
  0:6:10
 • بهروز قدیمی
  0:6:23
 • فراز فرزین
  0:7:7
 • مهرانا
  0:7:37
 • حسین عبدالهی خوشمردان
  0:8:13
 • هاتف یغما
  0:8:16
 • امیر
  0:8:59
 • محمّد عبدالهی خوشمردان
  0:9:3
 • ارشام رمضانی بدلبو
  0:9:5
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)
افقی
1- مقام کلیسایی بالاتر از کشیش
1- منشی قدیم
2- مهتر قوم
2- ماهی خطرناک
2- بیمار
3- خالصترین کربن
3- سبیل
3- ساز سیمی با نام دیگر چنگ
4- بازنده شطرنج
4- بخار و حرارت
4- زدنی…
4- با …
5- کمرب…
5- سردار…
5- جسارت…
6-
6- دست ا…
6- ترش …
7- باهوش…
7- دارای ات…
7- صدا…
8- شهری در ا…
8- پای ثا…
8- نهی…
9- بله …
9- گون…
9- اداره ای …
10- خوب…
10- کانون…
10- اختر…
11- همی…
11- پیغمبر …
11- میوه…
12- قریح…
12- ق…
12- گل …
12- جام…
13- نوعی بیماری که در دستگاه ایمنی و ت…
13- جمع…
13- هنر مربوط به چ…
14- پرده دری…
14- د…
14- ورزش…
15- بررسی بدن با ت…
15- آشک…
عمودی
1- از نقاط دیدنی همدان و از آثار ملی ایران
2- کشور چای
2- بجا، به مورد
2- نام دخترانه
3- نرخ رسمی
3- نیازمند آب
3- شماره ها
4- شهری در استان فارس
4- توتیا
4- صابون خیاطی
4- پاک …
5- س…
5- خانه های…
5- ضمیر…
6- ز…
6- شهری در اس…
7- زادگ…
7- چوب…
7- نوعی…
7- م…
8- هاد…
8- باز…
8- آواره …
9- لقب حضر…
9- آ…
9- ش…
9- بام…
10- از آثار دیدنی و …
10- حرف…
11- خ…
11- پارسن…
11- قابل…
12- ماد…
12- مخف…
12- كم…
12- سر…
13- زيبايي …
13- ف…
13- نوع…
14- واحد پول …
14- خبره…
14- تکرا…
15- در مورد کسی گفته میشود که به کا…