برو برای حل این جدول

جدول کلمات سخت شماره 544

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
اشتراک گذاری در تلگرام دوستان خود را به چالش حل این جدول فرا بخوانید و زمان حل را مقایسه کنید

حل شده توسط 272 نفر


 • بهروزقدیمی
  0:6:3
 • مبین رضائی 1
  0:6:39
 • حسین عبدالهی خوشمردان
  0:8:0
 • فراز فرزین
  0:9:14
 • مات
  0:9:17
 • فاطمه خسروی
  0:9:22
 • بهروز
  0:9:30
 • بهروز قدیمی
  0:9:41
 • yari
  0:10:23
 • محمّد عبدالهی خوشمردان
  0:10:24
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)
افقی
1- وطن
1- تابلویــی از داوینچی
2- پیشینیان
2- نحس
2- جایگاه مرشد در زورخانه
3- غذای ساده
3- ملیت پر غرور
3- کیف سفری
4- دهان پرنده
4- سران و بزرگان
4- نوعی تفن…
5- بزر…
5- یا…
5- ت…
5- سنگ…
6- ناله ای از سر…
6- گلر ساب…
6- جزیره…
7- با سر…
7- گندم…
7- داروی…
8- هنوز…
8- رودی د…
8- واحد …
9- پاس…
9- ب…
9- سخن …
10- وقت…
10- بار…
10- نه…
10- شما به ز…
11- عملی…
11- پرده ک…
11- نت…
11- روای…
12- غیر…
12-
12- ع…
13- رود…
13- کتابی ا…
13- نت…
14- انبا…
14- خط …
14- مت…
15- پایتخ…
15- حسا…
عمودی
1- خسران
1- پنجمین پادشاه کیانی
2- پوسته های سفید رنگ و ریزی در موی سر
2- عوض کردن
2- برابر و مساوی
3- مردن از غصه
3- فروشنده محل
3- زیر پا مانده
3- برتر
4- سائل و دریوزه
4- بانک نا…
4- ف…
5- از القا…
5- تجوی…
5- فاقد قدرت حر…
6- برادر …
6- کسل…
6- بیما…
7- ق…
7- سلاح جن…
7- نسخه …
8- مقابل…
8- پی…
8- ق…
9- شهر…
9- عدد پیشرف…
9- م…
10- مرکز …
10- چفت …
10- م…
11- ریشه در آداب …
11- نهنگ…
11- از سیستم ه…
12- با…
12- دو…
12- لقب ا…
13- نهاد …
13- نی…
13- خا…
13- تکرارش نا…
14- نام…
14- مد…
14- پیامبری …
15- ت…
15- گسترده تری…