جدول کلمات سخت شماره 79

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 24 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:08:35
 • 180062 Eli jamali
  زمان حل: 00:11:04
 • 155518 آقاجانایی
  زمان حل: 00:11:43
 • 90853 سمیرا
  زمان حل: 00:12:27
 • 141365 آقا بالایی
  زمان حل: 00:12:48
 • 121768 HamedJim
  زمان حل: 00:13:18
 • 109540 حسن حقيقي
  زمان حل: 00:14:22
 • 95671 اکبر آفاقی
  زمان حل: 00:16:34
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 00:20:15
 • 86294 ترکاشوند
  زمان حل: 00:22:34
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)