برو برای حل این جدول

جدول کلمات سخت شماره 88

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
اشتراک گذاری در تلگرام دوستان خود را به چالش حل این جدول فرا بخوانید و زمان حل را مقایسه کنید

حل شده توسط 53 نفر


 • بهروز
  0:5:7
 • مبین رضائی 1
  0:5:17
 • بهروز قدیمی
  0:5:56
 • فراز فرزین
  0:6:3
 • مبین رضائی
  0:6:8
 • محسن عباسی
  0:7:59

 • 0:8:6
 • سمیرا
  0:8:24
 • ارشام رمضانی بدلبو
  0:8:27
 • فاطمه خسروی
  0:8:46
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)
افقی
1- نظم و ترتیب
1- بخیل و خسیس
2- چوب بریده شده
2- آرزوانه
2- قشنگ
3- پنبه زن
3- هرج ومرج
3- ساز تیره
4- پسوند شباهت
4- بچه شرور
4- زند…
4- روزنامه پر…
5- حرف گ…
5- ا ز حر…
5- تنها …
6- آ…
6- رهاور…
6- فراوا…
7- حیوا…
7- ا ز شهر…
7- پاداش…
8- ط…
8- ا سر…
8- ی…
9- سر…
9- مرد…
9- دخمه ا مو…
10- تیر…
10- از همسران …
10- عقب و…
11- درخ…
11- ن…
11- چر…
12- عال…
12- حرف …
12- دوست…
12- دریا…
13- تنگ…
13- پایت…
13- به ه…
14- پارچه ب…
14- خ…
14- بیماری…
15-
15- حقه با…
عمودی
1- آگاهی داشتن
1- ا تومبیل مخصوص حمل بیمار
2- شب دراز
2- بین پیچ و مهره
2- زخم آب كشیده
3- جداا ز هم
3- نام دیگر دریای خزر
3- ا شاره تأكیدی
4- پیدا كردن
4- پایان نامه
4- زردش هم…
4- از حرو…
5- مظه…
5- زی…
5- شب را در…
6- از آثارمعرو…
6- مقداری…
6- ضمی…
7- ذره …
7- شریك در…
7- بی…
8- ح…
8- لقب كشور آ…
8- عنوان ا مپ…
9- قسمت مل…
9- فل…
9- ظاهر …
10- مزه …
10- بیمار…
10- خوا…
11- قلب…
11- بلند…
11- خا…
12- سوغات…
12- سازمان جا…
12-
12- از جزای…
13- یوز…
13- پرند…
13- بانگ…
14- هم…
14- د…
14- هم …
15- كاشف…
15- شیر…