برو برای حل این جدول

جدول کلمات سخت شماره 87

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
اشتراک گذاری در تلگرام دوستان خود را به چالش حل این جدول فرا بخوانید و زمان حل را مقایسه کنید

حل شده توسط 51 نفر


 • مبین رضائی 1
  0:5:46
 • فراز فرزین
  0:5:55
 • بهروز
  0:6:5
 • سمیرا
  0:6:18
 • مبین رضائی
  0:6:44
 • بهروز قدیمی
  0:7:58
 • ارشام رمضانی بدلبو
  0:8:6
 • فاطمه خسروی
  0:8:49
 • محسن عباسی
  0:9:1
 • Rouzbeh am
  0:9:29
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)
افقی
1- حافی
1- در
2- تصور و خیال
2- تغار گلی
2- سنگ طلق
3- فرمان خودرو
3- حرف آخر
3- نبرد
3- نومیدی
4- فیلمی با بازی حسین یاری
4- پایتخ…
5- كور م…
5- ضمی…
5- آر…
5- علامت…
6- ق…
6- كلاه …
6- پاداش…
7- حرف…
7- كشت …
7- زمان…
8- آباد…
8- آلبوم ا ز…
9- مقبره …
9- دواز…
9- حرف…
10- ع…
10- بازی م…
10-
11- عضو…
11- كره آب…
11- عنصر …
11- از ظروف…
12- م…
12- آ…
13- زی…
13- نماز…
13- از شهر…
13- گوش…
14- زند…
14- سرباز …
14- ظاهر …
15- ا ز شهر…
15- پس ا ن…
عمودی
1- حق دلالی
1- تقویم
2- شايسته
2- گوشت بریان شده
2- پروردگار عالم
2- درخت سدر
3- ا ز شهرهای كرمان
3- بیسواد
3- شیوا
3- آموزگار
4- گر…
4- باری…
4- از ا یزدا…
5- ما…
5- سلاح جن…
6- بوی …
6- دری…
6- پایتخت…
6- ویتام…
7- ف…
7- رود مق…
7- بی…
8- پاداش ن…
8- دس…
8- منقا…
8- به ج…
9- ا ز حر…
9- تر…
9- پایتخ…
10- رود …
10- رب ا ل…
10- سد جنو…
10- رود…
11- س…
11- داخ…
12- گذرا…
12- ط…
12- صف…
13- م…
13- م…
13- دو…
13- چ…
14- مقیاس ا…
14- رده…
14- در…
14- پیروا…
15- كشورا…
15- دستیا…