جدول کلمات صنعت انتقال نفت شماره 13

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 7 نفر
 • 193328 علیرضا جعفرپور
  زمان حل: 00:14:31
 • 191902 دنیا
  زمان حل: 00:23:23
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:47:37
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 01:43:13
 • 86294 ترکاشوند
  زمان حل: 01:49:57
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 02:05:25
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 40.14:36:44
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)
افقی
  ما...
  قط...
  ا...
  دو...
12 تل...
عمودی
  ر...
  آ...