جدول کلمات صنعت انتقال نفت شماره 9

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 8 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:16:32
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:18:25
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:23:30
 • 109540 حسن حقيقي
  زمان حل: 00:31:42
 • 110266 ایرج قاضی
  زمان حل: 00:34:00
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 00:39:14
 • 180989 محمد کریم رضایی اصل
  زمان حل: 00:45:03
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 00:54:19
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)
عمودی
  ان...
11 قط...
  مو...