جدول کلمات صنعت انتقال نفت شماره 8

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 4 نفر
 • 180989 محمد کریم رضایی اصل
  زمان حل: 00:15:56
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 01:10:37
 • 127929 قاسم پورخلیلی
  زمان حل: 1.15:27:04
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 3.12:39:42
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)
عمودی
  ط...
  رو...