جدول کلمات ادبی شماره 2

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
حل شده توسط 46 نفر
 • 139979 سید مصطفی علی اکبری
  زمان حل: 00:15:01
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:15:34
 • 141178 سهیلا
  زمان حل: 00:18:10
 • 95671 اکبر آفاقی
  زمان حل: 00:18:44
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:20:54
 • 141616 حمیدرضا توکلی
  زمان حل: 00:24:09
 • 138341 علی
  زمان حل: 00:25:55
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:27:09
 • 140347 حسین عبدالهی خوشمرد
  زمان حل: 00:35:13
 • 140936 حسین ایزدی
  زمان حل: 00:41:39
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)