جدول کلمات عمومی شماره 141

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 43 نفر
 • 110266 ایرج قاضی
  زمان حل: 00:06:51
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:11:29
 • 83171 حميدرضا نادري
  زمان حل: 00:14:22
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:14:33
 • 101838 وحید قاسمیان
  زمان حل: 00:15:45
 • 110177 مهدی فغانی
  زمان حل: 00:16:34
 • 95671 اکبر آفاقی
  زمان حل: 00:17:47
 • 140755 الهه
  زمان حل: 00:18:54
 • 138855 امل
  زمان حل: 00:20:49
 • 109540 حسن حقيقي
  زمان حل: 00:21:36
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)