جدول کلمات عمومی شماره 140

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 33 نفر
 • 110266 ایرج قاضی
  زمان حل: 00:06:38
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:12:52
 • 83171 حميدرضا نادري
  زمان حل: 00:22:00
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:22:51
 • 140755 الهه
  زمان حل: 00:31:50
 • 111732 عزیز سعیدی
  زمان حل: 00:34:39
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 00:36:09
 • 86294 ترکاشوند
  زمان حل: 00:36:26
 • 109540 حسن حقيقي
  زمان حل: 00:43:40
 • 106390 نعیم اردکانی
  زمان حل: 00:52:13
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)