جدول کلمات عمومی شماره 16

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 197 نفر
 • 115536 شکسته
  زمان حل: 00:05:29
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:07:11
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:09:02
 • 90598 سید جواد احمدزاده
  زمان حل: 00:09:09
 • 142969 صدف
  زمان حل: 00:10:01
 • 105907 مریم نظری
  زمان حل: 00:10:04
 • 192977 آخر صف
  زمان حل: 00:12:14
 • 168671 U
  زمان حل: 00:12:47
 • 83171 حميدرضا نادري
  زمان حل: 00:13:30
 • 95671 اکبر آفاقی
  زمان حل: 00:13:33
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)