جدول کلمات عمومی شماره 16

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 99 نفر
 • 115536 شکسته
  زمان حل: 00:05:29
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:07:11
 • 239464 FZ
  زمان حل: 00:08:25
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:09:02
 • 90598 سید جواد احمدزاده
  زمان حل: 00:09:09
 • 204234 امیر
  زمان حل: 00:09:55
 • 142969 صدف
  زمان حل: 00:10:01
 • 105907 مریم نظری
  زمان حل: 00:10:04
 • 167183 وحید غلامی
  زمان حل: 00:11:17
 • 206296 صمد علیزاده
  زمان حل: 00:11:31
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)