جدول کلمات عمومی شماره 17

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 117 نفر
 • 115536 شکسته
  زمان حل: 00:06:16
 • 240656 بهروز قدیمی
  زمان حل: 00:07:23
 • 275164 فراز فرزین
  زمان حل: 00:09:55
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:09:56
 • 204234 امیر
  زمان حل: 00:10:32
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:11:35
 • 142969 صدف
  زمان حل: 00:11:35
 • 206044 H
  زمان حل: 00:11:41
 • 206296 صمد علیزاده
  زمان حل: 00:12:09
 • 167183 وحید غلامی
  زمان حل: 00:12:40
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)